Képzések

Az oktatás és képzés területe több szempontból is nélkülözhetetlen eleme a korrupció megelőzését célzó intézkedéscsomagoknak. A hatékony korrupciómegelőzést lehetővé tevő jogszabályi- és intézményrendszer kialakítása önmagában nem érhet célt, ha az érintett szervezetek személyi állománya nem rendelkezik ezekről naprakész információkkal. A közszféra munkatársainak pontosan ismerniük kell a közszféra szervezeteinek integritását biztosító szabályokat, érzékennyé kell válniuk az integritás kérdéskörére, jártasságot kell szerezniük a korrupciós jelenségek elhárításával kapcsolatban, és folyamatosan frissíteni kell a szervek működésének alapjául szolgáló etikai értékekkel kapcsolatos ismereteket. Ezért a korrupciómegelőzéssel, a hivatásetikával összefüggő ismeretek minél szélesebb körben történő elérhetővé tétele elengedhetetlen a korrupció visszaszorításához.

A közoktatás mellett a felsőoktatásban is mind hangsúlyosabban jelenik meg a korrupció témaköre, ugyanis az integritással és a korrupciómegelőzéssel kapcsolatos ismeretek beépültek a közszolgálati graduális képzés tárgyai közé.

A közigazgatás területén bevezetett integritásirányítás rendszer működésének kulcsszereplői az integritás tanácsadók. A közigazgatás különböző szerveinél kijelölt integritás tanácsadók a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakirányú továbbképzése révén olyan jogi, szociológiai, és pszichológiai tudásra tesznek szert, mely révén hatékonyan képesek támogatni a közigazgatás szervinek érték alapú, a korrupciónak ellenálló működését.
Mindezzel párhuzamosan zajlanak a kormánytisztviselőket, valamint a vezetőket érintő közszolgálati etika, integritás és integritás- menedzsment tréningek. Ennek keretében olyan 20, illetve 8 órás tréningekre kerül sor, melyek célja, hogy érzékenyítsék a köz szolgálatában állókat a korrupció jelentette kihívásokra.

Kiemelten fontos területe a rendvédelem szolgálatában állók érzékenyítése, a korrupcióval szembeni ellenálló képességük növelése. A rendészeti állomány tekintetében a BM Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósága koordinálja és szervezi a belügyi életpálya-modellhez kapcsolódó oktatási, képzési, kiképzési, továbbképzési, vezetőképzési feladatokat. A Főigazgatóság által szervezett vezetői felkészítések kiterjednek a korrupciómegelőzés és etika témakörére is.

A közszférát érintő képzésben, illetve továbbképzésben hangsúlyos szerepet kap a korrupciós cselekményekkel szembeni fellépés szükségessége, de – az új követelmények és az antikorrupciós képzések tapasztalatai alapján – indokolt a képzési rendszer áttekintése, valamint ahol szükséges, átalakítása, kibővítése.
A korrupciónak ellenálló szervezeti kultúra elterjesztésének kulcsszereplői az állami szervek vezetői, ezért a képzések hatékonyságához nagyban hozzájárul a kapcsolódó ismereteknek a vezetőképzési rendszerekbe történő beépítése, különös tekintettel a felsővezetők képzésére, a szervezeten belüli korrupciós kockázatok veszélyeire, megismertetésére.

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. februárjában indult integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés célja olyan közigazgatási szakértők képzése, akik a stratégiai szemlélettel, a közigazgatási szervek működési-gazdálkodási rendszerének ismeretével, szervezetfejlesztési technológiák és a személyügyi menedzsment ismeretek elsajátításával, a szükséges jogi, szociológiai és pszichológiai tudás birtokában, valamint a közigazgatási szervek működésével kapcsolatban felmerülő különféle típusú szabályozási megfelelőségi feladatok összehangolásával alkalmasak az integritás tanácsadói feladatok ellátására.

Tréningek
A közszolgálati tisztviselők személyi integritásának erősítése olyan egy, illetve két és fél napos tréningprogramok keretében valósul meg, melyek esetmegoldásokkal és szituációs gyakorlatokkal, a frontális előadásokat háttérbe szorítva, a saját élményalapú tanulási módszertant a középpontba helyezve is segíti a korrupció veszélyét magukban hordozó élethelyzetek megfelelő kezelésének elsajátítását, a korrupció jelenségére vonatkozó elméleti ismeretek elmélyítését.

Menü

Főoldal

Navigáció