A Nemzeti Korrupcióellenes Program

A Közigazgatási Program koncepcióját a Nemzeti Korrupcióellenes Program (2015-2018) (a továbbiakban: Program) folytatja oly módon, hogy az általános célkitűzésekhez igazodóan ezúttal már a kormányzaton kívüli szereplőket is orientálni kívánja, továbbá igyekezett a változó korrupciós jelenségekre, az újonnan megjelenő korrupciós kockázati tényezőkre is hatékonyan reagálni, a kompetenciák célirányos fejlesztésével, illetve a megelőzés területén eddig nem ismert módszerek bevezetésével.

A Program lefekteti a korrupció elleni kormányzati cselekvés főbb alapelveit, a cselekvési irányok meghatározásához szükséges elvi-módszertani alapokat, kitűzi az általános célokat és kitér a kapcsolódási, lehatárolási kérdésekre. A helyzetértékelés keretében összefoglalja a korrupció elleni fellépés magyarországi fejlődését, a korrupció megelőzésére tett kormányzati intézkedéseket, korrupciós elemzéseket, indexeket mutat be, foglalkozik a nemzetközi szervezetek megállapításaival, továbbá áttekinti a főbb nemzetközi antikorrupciós és integritás trendeket.

Figyelembe veszi a közigazgatás szereplőinek, továbbá a korrupció elleni küzdelemért különös felelősséget viselő független állami szervezeteknek a véleményét és javaslatait.

Általános célja a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóbbá tétele, a hatósági eljárások fejlesztése, az üzleti élet tisztaságát elősegítő szabályozás kialakítása, a korrupcióellenes oktatás és képzés kiterjesztése, a szemléletformálás, továbbá a hatékony korrupcióellenes küzdelemhez szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer megteremtése; amely területekre vonatkozó intézkedésektől már középtávon a korrupcióval szembeni szervezeti és egyéni ellenálló képesség erősödését várja.

E célok eléréséhez szükséges eszköz a kapcsolódó jogszabályi környezet felülvizsgálata, képzések, oktatások, tájékoztatási kampányok lefolytatása. A Program a közszféra, az állami tulajdonú vállalatok és a versenyszféra, illetve a társadalom egésze vonatkozásában fogalmaz meg célokat, valamint épít a közigazgatás és a civil társadalom intenzív együttműködésére.

Az NKP-ban meghatározott célok, feladatok megvalósítása érdekében a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2016. évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló 1336/2015. (V. 27.), valamint a Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017-2018. évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló 1239/2017. (IV. 28.) Korm. határozatok tartalmazzák azokat a konkrét intézkedéseket, melyek végrehajtása az egyes beavatkozási területeken azonosított problémák, feltárt hiányosságok kezelésére szolgálnak. Az NKP-ban az alábbi beavatkozási területeket határozta meg:
-    a szervezeti ellenálló-képesség növelése;
-    a közbeszerzések befolyásmentessége;
-    az átláthatóság növelése;
-    a közszolgálatban állók vagyonnyilatkozatai;
-    a hatósági eljárások fejlesztése;
-    az üzleti élet tisztaságának elősegítése;
-    oktatás, képzés, szemléletformálás;
-    a korrupcióellenes küzdelem személyi és tárgyi feltételrendszerének erősítése.

A Nemzeti Korrupcióellenes Programban (2015-2018) szereplő célok, a cselekvési tervekben meghatározott, és az azokkal összefüggésben vállalt egyéb feladatok hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon az antikorrupciós küzdelem megszilárduljon, és hogy egyes jogintézményeink, törekvéseink külföldön is elismertek és követendők legyenek.

A Program végrehajtása során az intézkedési formák széles skáláját sikerült alkalmazni az értékalapú módszerektől a szigorúan vett szabályalapú – pl. jogszabály-alkotási – folyamatokig. A Program nóvumaként kiemelendő, hogy korrupciómegelőzési intézkedésekkel a társadalom széles spektrumát szólította meg: a 9-10. évfolyamos diákoktól az üzleti élet szereplőjéig, természetesen az alkalmazott módszereket, eszközöket a csoportok sajátosságaihoz igazítva.

A korrupció elleni küzdelem területén a legfontosabb, hogy a már elért eredmények megőrizhetők legyenek, és tovább folytatódjon a szemléletformálás a már kipróbált és bevált képzési módszerekkel, hogy minél több társadalmi csoport, szervezet váljon az integritás alapú működés elkötelezettjévé. A jövőre nézve tovább kell népszerűsíteni a kiadott módszertani útmutatókat, a szemléletformáló tréningeket, a magas színvonalú – esetleg akkreditált – szakmai képzéseket, de olyan területek felé is szükséges nyitni, melyek eddig a Programban nem kaptak helyet.

Az NKP végrehajtását, monitoringozását, valamint az antikorrupciós szakpolitika összehangolását már a Nemzeti Védelmi Szolgálat végezte.

Eredmények a Nemzeti Korrupcióellenes Program beavatkozási területei alapján:

1. Szervezeti ellenálló képesség növelése a közszférában:

„Integráns önkormányzat” címmel, mely az önkormányzatok helyi sajátosságaikhoz igazodóan nyújt segítséget az önkéntes döntésük alapján vállalt korrupciómegelőzési és integritásirányítási feladataik eredményes ellátásához https://korrupciomegelozes.kormany.hu/download/4/73/32000/6290KorrupciomenteshivatalutmutatoBM%C3%96H%C3%81T0524.pdf

Az NVSZ a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal közösen készített módszertani útmutatója, amelyben az átláthatóság és a közbizalom erősítése érdekében az információszabadság fontosságára, a közadatok közzétételére és annak módjára hívják fel a figyelmet. Az útmutató összegyűjtötte a hazai önkormányzatoknál már megjelenő jó gyakorlatokat is. https://korrupciomegelozes.kormany.hu/download/9/6f/a1000/informacioszabadsag_szakanyag.pdf

2.    Közbeszerzés:

A beavatkozási terület központi célja az átláthatóság fokozása, a közbeszerzési eljárások tisztaságának, korrupciómentességének megteremtése az ellenőrzési mechanizmusok hiányosságainak kiküszöbölése és a bonyolult, összetett eljárások egyszerűsítése.

3.    Átláthatóság növelése:

Magyarország Alaptörvényének 39. cikke szerint „a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható”.
A kohéziós forrásokat felhasználása tekintetében további intézkedések megtétele szükséges, amelyeknek köszönhetően lehetőség nyílna arra, hogy a pályázók számára egyértelműen átlátható döntések szülessenek.

4.    Hatósági eljárások fejlesztése:

Célként került meghatározásra a közigazgatási szervek oldaláról diszkrecionális jogköréből eredő korrupciós kockázat csökkentése útján a költséghatékonyság és az elektronikus támogatások fejlesztése. Az állampolgárok oldaláról az elektronikus szolgáltatásokhoz való szélesebb körű hozzáférés és ezen szolgáltatások igénybevételének növekedése került meghatározásra.

5.    Üzleti élet tisztaságának elősegítése (bővebb információ a „Szervezeti ellenállóképesség növelése, üzleti élet tisztasága” menüben)

Az állam feladata a tisztességes gazdasági verseny feltételeinek biztosítása. Az átlátható, és hosszú távon is kiszámítható üzleti környezettel a Kormány nagyobb vállalkozó kedvet teremt, a kis- és középvállalkozások megerősödése pedig hosszú távon az adóbevételek emelkedését eredményezi.

6.    Oktatás, képzés

A közszféra munkatársainak pontosan ismerniük kell a közszféra szervezeteinek integritását biztosító szabályokat, érzékennyé kell válniuk az integritás kérdéskörére, jártasságot kell szerezniük a korrupciós jelenségek elhárításával kapcsolatban, és folyamatosan frissíteni kell a szervek működésének alapjául szolgáló etikai értékekkel kapcsolatos ismereteket.

Témakörök:

Integritásmenedzsment eszközök a rendvédelmi szerveknél - A belső ellenőrzés és az ellenőrzési szolgálat helye a rendvédelmi szervek belső kontrollrendszerében

Integritásmenedzsment eszközök a rendvédelmi szerveknél – Integritás szempontok a rendvédelmi szervek humánpolitikai munkájában
A korrupció ellenes küzdelem érdekében az integritásirányítási rendszert – önkéntes döntésük alapján - kialakítani szándékozó költségvetési szervek számára készült ajánlás bemutatása
GDPR alkalmazása az integritás tanácsadói munkában

7.    Szemléletformálás (bővebb információ a „Szemléletformálás menüben)

8.    Korrupcióelleni fellépés a rendvédelem területén

Menü

Főoldal

Navigáció